The Mahabharatha

The Mahabharatha is divided into 18 books, each with several sections.

Explore character appearances Explore prominent relationships
Bhrigu 1 Narada 0 9 Vyasa 0 0 0 Dussasana 0 1 2 1 Drupada 0 1 0 1 12 Virata 0 0 0 4 2 3 Nakula 0 1 0 6 2 6 43 Sahadeva 0 1 2 5 8 6 13 12 Draupadi 0 0 0 7 4 3 8 9 8 Satyaki 0 0 2 4 11 6 9 9 15 17 Dhrishtadyumna 0 1 4 0 2 2 1 2 2 0 2 Janamejaya 0 0 1 2 0 1 4 4 1 6 3 0 Shalya 0 0 4 1 2 0 1 1 3 1 0 2 2 Gandhari 3 5 4 1 3 0 0 0 2 0 1 9 1 1 Parva 1 1 2 2 3 3 8 4 6 4 4 3 4 2 3 Pandu 0 0 1 9 2 1 1 3 4 3 4 1 6 3 1 10 Duryodhana 0 0 1 5 3 3 9 10 8 8 8 1 7 1 1 14 14 Bhima 0 1 1 10 1 1 8 3 4 5 6 2 10 2 1 13 16 13 Karna 0 0 1 3 2 4 4 4 5 6 4 1 4 1 2 14 8 18 22 Arjuna 1 5 4 3 5 2 2 2 6 6 2 3 4 4 2 12 9 9 10 25 Krishna 1 4 6 2 5 7 2 2 5 1 1 11 1 4 16 11 9 8 4 11 14 Vaisampayana 0 3 5 1 3 3 6 6 7 5 5 1 6 3 1 15 11 16 6 15 14 17 Yudhishthira 0 1 4 1 4 3 4 5 7 3 4 3 4 7 3 13 5 11 7 16 12 13 17 Kunti 0 0 3 4 1 1 1 2 2 7 5 1 6 3 0 8 13 7 13 13 8 4 8 6 Sanjaya 0 1 6 4 3 2 1 1 4 2 2 4 1 10 3 10 14 6 9 7 10 15 10 10 19 Dhritarashtra 0 1 2 1 5 0 1 1 4 1 0 1 0 11 4 5 8 2 2 2 4 10 5 7 7 24 Vidura 2 4 3 2 2 2 1 0 1 1 1 1 4 2 1 6 10 3 7 7 9 8 13 6 8 10 6 Bhishma 1 1 2 4 6 3 2 1 3 9 12 1 7 1 1 8 14 7 11 12 7 5 8 5 15 9 6 17 Drona 0 0 2 8 1 4 2 2 3 5 6 0 11 2 1 3 10 2 9 4 2 3 2 2 8 6 7 9 24 Kripa Bhrigu Narada Vyasa Dussasana Drupada Virata Nakula Sahadeva Draupadi Satyaki Dhrishtadyumna Janamejaya Shalya Gandhari Parva Pandu Duryodhana Bhima Karna Arjuna Krishna Vaisampayana Yudhishthira Kunti Sanjaya Dhritarashtra Vidura Bhishma Drona Kripa